Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
4845703

Remont tynków wewnętrznych i zewnętrznych zabytkowego kościoła parafialnego pw.św.Mikołaja w Oksie

Zamówienia publiczne

Remont tynków wewnętrznych i zewnętrznych zabytkowego kościoła parafialnego pw.św.Mikołaja w Oksie

zamawiający: Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Mikołaja w Oksie ul. Kościelna 20, 28-363 Oksa

ważność: poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Remont tynków wewnętrznych i zewnętrznych zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Oksie


I. Dane kontaktowe - Zamawiający : Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Mikołaja w Oksie , ul. Kościelna 20, 28-363 Oksa
Tel. 41 38-08-016
e-mail : t.marczewski@kielce.opoka.org.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na :

,,Remont tynków wewnętrznych i zewnętrznych zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Oksie''

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
Osi 5 ,,Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe,turystykę i sport '' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego /Dz.U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami/.
Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. Z 2007 r. Nr 233, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz 1505 praz z 2009 r. Nr 19, poz.101, Nr 65, poz 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219 poz. 1706 i Nr 223 poz. 1778/ oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w powyższym postępowaniu stosuje się pomocniczo.

II. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1.Remont tynków wewnętrznych
2.Remont tynków zewnętrznych
3.Malowanie wnętrza kościoła

SIWZ – dostępna na stronie www.info.oksa.pl

III. Termin wykonania zamówienia :

30 październik 2010 r.

Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

 

 

163_1_Parafia_Ogloszenie_SIWZ.doc
Powrót Drukuj stronę